ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

analyses

คำแปล
การวิเคราะห์
Her
ของเธอ
เธอ
analyses
การวิเคราะห์
are
อยู่
เป็น
good
ดี
.
ผลการวิเคราะห์ของเธอดี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย