Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ambulance

คำแปล
รถพยาบาล
I
see
an
ambulance
.
ฉันเห็นรถพยาบาลคันหนึ่ง
I
see
an
ambulance
.
ฉันเห็นรถพยาบาลคันหนึ่ง
We
need
an
ambulance
.
พวกเราต้องการรถพยาบาล
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย