Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

allows

คำแปล

I
go
when
my
father
allows
.

ผมไปเมื่อคุณพ่อของผมอนุญาต

When
my
father
allows
.

เมื่อพ่อของผมอนุญาต

He
allows
it
.

เขาอนุญาตมัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ allow

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iallowallowed
he/she/itallowsallowed
you/we/theyallowallowed