agreement

คำแปล
ข้อตกลง, สัญญา, ความยินยอม
Every
ทุก
agreement
ข้อตกลง
สัญญา
ความยินยอม
is
เป็น
อยู่
คือ
impossible
เป็นไปไม่ได้
.
ข้อตกลงทุกข้อเป็นไปไม่ได้
Every
ทุก
agreement
ข้อตกลง
สัญญา
ความยินยอม
is
เป็น
อยู่
คือ
impossible
เป็นไปไม่ได้
.
ข้อตกลงทุกข้อเป็นไปไม่ได้
This
นี่
นี้
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
agreement
ข้อตกลง
สัญญา
ความยินยอม
.
นี่คือข้อตกลงข้อหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย