ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ago

คำแปล
ที่แล้ว
It
มัน
started
ได้เริ่ม
three
สาม
weeks
สัปดาห์
ago
ที่แล้ว
.
มันได้เริ่มสามอาทิตย์ที่แล้ว
1 ความคิดเห็น
Thirteen
สิบสาม
days
วัน
ago
ที่แล้ว
สิบสามวันที่แล้ว
2 ความคิดเห็น
A
หนึ่ง
month
เดือน
ago
ที่แล้ว
หนึ่งเดือนที่แล้ว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย