Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

afternoon

คำแปล

บ่าย

They
play
in
the
afternoon
.

พวกเขาเล่นตอนบ่าย

1 ความคิดเห็น

They
play
in
the
afternoon
.

พวกเขาเล่นตอนบ่าย

1 ความคิดเห็น

We
sleep
in
the
afternoon
.

พวกเรานอนตอนบ่าย

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง