affect

คำแปล
มีผลต่อ
How
อย่างไร
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
it
มัน
affect
มีผลต่อ
students
นักเรียน
and
และ
teachers
ครู
.
มันมีผลต่อนักเรียนและครูอย่างไร
That
นั่น
นั้น
ว่า
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
affect
มีผลต่อ
me
ผม
ฉัน
.
นั่นไม่มีผลต่อฉัน
She
เธอ
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
affect
มีผลต่อ
me
ผม
ฉัน
.
เธอไม่มีผลต่อฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ affect

PersonPresentPast
Iaffectaffected
he/she/itaffectsaffected
you/we/theyaffectaffected
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย