Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

advertisement

คำแปล
โฆษณา
I
saw
the
advertisement
in
the
newspaper
.
ฉันได้เห็นโฆษณานี้ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
I
saw
the
advertisement
in
the
newspaper
.
ฉันได้เห็นโฆษณานี้ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
Where
is
my
advertisement
?
โฆษณาของฉันอยู่ที่ไหน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย