Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

adventure

คำแปล
การผจญภัย
An
adventure
in
Italy
.
การผจญภัยครั้งหนึ่งในประเทศอิตาลี
An
adventure
in
Italy
.
การผจญภัยครั้งหนึ่งในประเทศอิตาลี
He
likes
adventure
.
เขาชอบการผจญภัย
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย