Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

adventure

คำแปล

การผจญภัย

An
adventure
in
Italy
.

การผจญภัยครั้งหนึ่งในประเทศอิตาลี

An
adventure
in
Italy
.

การผจญภัยครั้งหนึ่งในประเทศอิตาลี

He
likes
adventure
.

เขาชอบการผจญภัย

แสดงประโยคเพิ่ม