Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

act

คำแปล
การกระทำ
He
explains
his
act
.
เขาอธิบายการกระทำของเขา
He
explains
his
act
.
เขาอธิบายการกระทำของเขา
The
act
การกระทำ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย