Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

achieve

คำแปล
บรรลุ
The
student
is
going
to
achieve
what
he
wants
.
นักเรียนคนนี้จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ
The
woman
is
going
to
achieve
that
goal
.
ผู้หญิงคนนี้จะประสบความสำเร็จ
She
is
going
to
achieve
her
goal
.
เธอจะบรรลุจุดประสงค์ของเธอ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย