Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

account

คำแปล

คำอธิบาย, รายงาน, บัญชี

She
has
a
bank
account
.

เธอมีบัญชีธนาคารบัญชีหนึ่ง

She
has
a
bank
account
.

เธอมีบัญชีธนาคารบัญชีหนึ่ง

Here's
my
account
number
.

นี่คือเลขบัญชีของฉัน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย