Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

access

คำแปล
เข้า, เข้าถึง
I
have
access
to
his
library
.
ฉันมีสิทธิ์เข้าห้องสมุดของเขา
I
have
access
to
his
library
.
ฉันมีสิทธิ์เข้าห้องสมุดของเขา
You
do
not
have
access
to
the
internet
.
คุณใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย