Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

October

คำแปล
ตุลาคม
I
work
from
May
to
October
.
ฉันทำงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
In
October
,
we
drink
beer
.
ในเดือนตุลาคม พวกเราดื่มเบียร์
From
October
to
December
จากเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย