ภาษาอังกฤษ

Chinese

ภาษาไทย
จีน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
Chineseตัวอย่างWe will learn Chinese.คำแปลพวกเราจะเรียนภาษาจีน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย