Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
มาเริ่มกันเลย

หลักสูตรภาษา Duolingo

ทุกภาษา
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 36,6M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 30.8M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 18.5M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1.51Cr คน
ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เรียน 12.9M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 12,8 mi คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 10.8M คน
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 10.8M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 10,7 Tr คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 10.1 مليو คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 8,17 млн คน
ภาษาฮินดี
ผู้เรียน 7.45M คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 7.32M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 6,68 M คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 5.92M คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 5.18M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 4,74 Mn คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 456万 คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 4,33M คน
ภาษาอาหรับ
ผู้เรียน 4.00M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 3,33 Mio คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 3,20M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 3,02M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 2,98 mi คน
ภาษาตุรกี
ผู้เรียน 2.94M คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 2.85M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 258万 คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 2,49M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,34 mln คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,12 Mln คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 2,08 M คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 2,06 Tr คน
ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เรียน 200万 คน
ภาษาดัตช์
ผู้เรียน 1.86M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 1.80 مليون คน
ภาษาเวียดนาม
ผู้เรียน 1.77M คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 1,52M คน
ภาษากรีก
ผู้เรียน 1.49M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 1,49 mi คน
ภาษาละติน
ผู้เรียน 1.47M คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 1.46M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 1,43 Mio คน
ภาษาโปแลนด์
ผู้เรียน 1.42M คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 1,39 млн คน
ภาษายูเครน
ผู้เรียน 1.37M คน
ภาษาไอริช
ผู้เรียน 1.35M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,20 mln. คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 1,15 Mio คน
ภาษานอร์เวย์ (Bokmål)
ผู้เรียน 1.14M คน
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 112万 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,08 млн คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,04 mil. คน
เบต้า
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 101万 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1.00 ล. คน
ภาษาฮีบรู
ผู้เรียน 971K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 952 K คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 942 mil คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 937 k คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 868 B คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 824K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 811 ألف คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 805 E คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 789 k คน
ภาษาอินโดนีเซีย
ผู้เรียน 772K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 767 тыс. คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 73.4만 คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 676 тыс. คน
ภาษาเดนมาร์ก
ผู้เรียน 654K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 64.7万 คน
ภาษาฟินแลนด์
ผู้เรียน 636K คน
จีน (กวางตุ้ง)
ผู้เรียน 61.2万 คน
ภาษาไฮวาลีเรียน
ผู้เรียน 609K คน
ภาษาฮาวาย
ผู้เรียน 608K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 605 mil คน
ภาษาโรมาเนีย
ผู้เรียน 602K คน
ภาษาคาตาลัน
ผู้เรียน 574K คน
ภาษาเช็ก
ผู้เรียน 557K คน
ภาษาเวลส์
ผู้เรียน 530K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 518K คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 509 Mila คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 484K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 450 Mila คน
ภาษาเกลิกสกอต
ผู้เรียน 445K คน
ภาษาสวาฮีลี
ผู้เรียน 438K คน
เบต้า
ภาษาฮังการี
ผู้เรียน 414K คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 391 Tsd คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 388 B คน
เบต้า
ภาษาครีโอลเฮติ
ผู้เรียน 372K คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 36.2万 คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 358 k คน
เบต้า
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 34.5万 คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 327 Mila คน
เบต้า
Klingon
ผู้เรียน 305K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 300K คน
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 298K คน
เบต้า
ภาษายิดดิช
ผู้เรียน 293K คน
เบต้า
ภาษานาวาโฮ
ผู้เรียน 288K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 267 χιλ. คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 218 E คน
ภาษากวารานี
ผู้เรียน 209K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 206K คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 201 ألف คน
เบต้า
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 19.6万 คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 17.9万 คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 162K คน
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 155K คน
เบต้า
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 137 mil คน
เบต้า
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 91,3 k คน
เบต้า
Zulu
ผู้เรียน 65.4K คน
ฟักไข่
ภาษาฝรั่งเศส
เสร็จแล้ว 31%
ฟักไข่
ภาษาสเปน
เสร็จแล้ว 22%
ฟักไข่
ภาษาเยอรมัน
เสร็จแล้ว 92%
ฟักไข่
ภาษาสวีเดน
เสร็จแล้ว 74%
ฟักไข่
ภาษายูเครน
เสร็จแล้ว 0%
ฟักไข่
ภาษาจีน
เสร็จแล้ว 0%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 40%
ฟักไข่
Xhosa
เสร็จแล้ว 6%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 91%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 26%