Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
มาเริ่มกันเลย

หลักสูตรภาษา Duolingo

ทุกภาษา
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 34,0M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 28.9M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 17.7M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1.27Cr คน
ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เรียน 12.6M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 12,2 mi คน
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 10.1M คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 9.93M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 9,19 Tr คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 9.15 مليون คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 7,56 млн คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 6.84M คน
ภาษาฮินดี
ผู้เรียน 6.20M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 6,11 M คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 5.81M คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 4.98M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 483万 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 4,46 Mn คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 4,25M คน
ภาษาอาหรับ
ผู้เรียน 3.76M คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 3,13M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 3,09 Mio คน
ภาษาตุรกี
ผู้เรียน 2.92M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 2,88 mi คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,82M คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 2.71M คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 2,42M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 238万 คน
ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เรียน 225万 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,03 mln คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 1,88 M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,85 Mln คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 1,82 Tr คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 1.80 مليون คน
ภาษาดัตช์
ผู้เรียน 1.69M คน
ภาษาเวียดนาม
ผู้เรียน 1.52M คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 1,51M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 1,46 mi คน
ละติน
ผู้เรียน 1.43M คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 1.36M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 1,31 Mio คน
ภาษากรีก
ผู้เรียน 1.30M คน
ภาษาโปแลนด์
ผู้เรียน 1.25M คน
ภาษาไอริช
ผู้เรียน 1.25M คน
เบต้า
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 121万 คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 1,18 млн คน
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 113万 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,08 mln. คน
ภาษานอร์เวย์ (Bokmål)
ผู้เรียน 1.07M คน
ภาษายูเครน
ผู้เรียน 1.05M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 1,03 Mio คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1.02 ล. คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 938 tis. คน
ภาษาฮีบรู
ผู้เรียน 927K คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 904 mil คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 869K คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 845 k คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 845 тис คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 834 K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 808 B คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 796 ألف คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 74.5만 คน
ภาษาอินโดนีเซีย
ผู้เรียน 735K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 734 k คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 714 тыс. คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 695 E คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 64.6万 คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 631 тыс. คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 608 mil คน
ภาษาฮาวาย
ผู้เรียน 596K คน
ภาษาเดนมาร์ก
ผู้เรียน 596K คน
ภาษาฟินแลนด์
ผู้เรียน 587K คน
ภาษาโรมาเนีย
ผู้เรียน 563K คน
ภาษาคาตาลัน
ผู้เรียน 560K คน
ไฮวาลีเรียน
ผู้เรียน 522K คน
ภาษาเช็ก
ผู้เรียน 509K คน
ภาษาเวลส์
ผู้เรียน 507K คน
สกอตแลนด์เกลิค
ผู้เรียน 437K คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 418 Mila คน
ภาษาสวาฮีลี
ผู้เรียน 409K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 401K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 389 Mila คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 384 B คน
เบต้า
ภาษาฮังการี
ผู้เรียน 375K คน
เบต้า
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 36.7万 คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 35.1万 คน
เบต้า
ภาษายิดดิช
ผู้เรียน 342K คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 330 k คน
เบต้า
Klingon
ผู้เรียน 309K คน
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 300K คน
เบต้า
ภาษานาวาโฮ
ผู้เรียน 296K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 291 Mila คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 250K คน
เบต้า
ภาษาครีโอลเฮติ
ผู้เรียน 247K คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 233 ألف คน
ภาษากวารานี
ผู้เรียน 231K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 230 χιλ. คน
เบต้า
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 21.1万 คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 186K คน
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 175K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 167 E คน
เบต้า
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 155 mil คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 15.5万 คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 130 Tsd คน
เบต้า
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 101 k คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 81.7K คน
ฟักไข่
ภาษาฝรั่งเศส
เสร็จแล้ว 82%
ฟักไข่
ภาษาสเปน
เสร็จแล้ว 81%
ฟักไข่
ภาษาเยอรมัน
เสร็จแล้ว 88%
ฟักไข่
ภาษาสวีเดน
เสร็จแล้ว 93%
ฟักไข่
ภาษายูเครน
เสร็จแล้ว 77%
ฟักไข่
ภาษาจีน
เสร็จแล้ว 75%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 14%
ฟักไข่
จีน (กวางตุ้ง)
เสร็จแล้ว 99%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 26%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 49%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 12%