Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
มาเริ่มกันเลย

มาเรียนภาษากับ Duolingo กันเถอะ

ทุกภาษา
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 31,5M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 27.1M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 16.9M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 11,8 mi คน
ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เรียน 11.6M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1.08Cr คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 9.21M คน
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 8.21M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 8.20 مليو คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 7,83 Tr คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 696万 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 6,63 млн คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 6.15M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 5,77 M คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 5.46M คน
ภาษาฮินดี
ผู้เรียน 4.91M คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 4.43M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 4,28 Mn คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 4,12M คน
ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เรียน 360万 คน
ภาษาอาหรับ
ผู้เรียน 3.39M คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 3,03M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,92 Mio คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 2,87 mi คน
ภาษาตุรกี
ผู้เรียน 2.77M คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 2.51M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,44M คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 2,30M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 210万 คน
เบต้า
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 204万 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,92 Mln คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,80 mln คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 1,75 M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 1.66 مليو คน
ภาษาดัตช์
ผู้เรียน 1.55M คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 1,53M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 1,49 mi คน
ละติน
ผู้เรียน 1.39M คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 1,30 Tr คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 1.27M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 1,16 Mio คน
ภาษาไอริช
ผู้เรียน 1.15M คน
ภาษาเวียดนาม
ผู้เรียน 1.14M คน
ภาษากรีก
ผู้เรียน 1.14M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,02 mln. คน
ภาษาโปแลนด์
ผู้เรียน 1.02M คน
ภาษานอร์เวย์ (Bokmål)
ผู้เรียน 993K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 928 тыс. คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 905 mil คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 901 Tsd คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 896 tis. คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 886K คน
ภาษาฮีบรู
ผู้เรียน 873K คน
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 85.8万 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 851 K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 80.3万 คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 772 B คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 767 k คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 75.6만 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 7.41 ส. คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 714 ألف คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 701 k คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 648 mil คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 633 тыс. คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 630 E คน
ภาษาอินโดนีเซีย
ผู้เรียน 621K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 616 тис คน
ภาษาฮาวาย
ผู้เรียน 570K คน
ภาษาคาตาลัน
ผู้เรียน 562K คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 550 тыс. คน
ภาษาเดนมาร์ก
ผู้เรียน 549K คน
ภาษาฟินแลนด์
ผู้เรียน 546K คน
ภาษาโรมาเนีย
ผู้เรียน 508K คน
ไฮวาลีเรียน
ผู้เรียน 496K คน
ภาษาเวลส์
ผู้เรียน 488K คน
ภาษาเช็ก
ผู้เรียน 446K คน
เบต้า
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 44.0万 คน
สกอตแลนด์เกลิค
ผู้เรียน 426K คน
เบต้า
ภาษายิดดิช
ผู้เรียน 395K คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 384 B คน
ภาษาสวาฮีลี
ผู้เรียน 376K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 372 Mila คน
ภาษายูเครน
ผู้เรียน 368K คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 364 Mila คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 33.1万 คน
เบต้า
ภาษาฮังการี
ผู้เรียน 330K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 322K คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 312 k คน
เบต้า
Klingon
ผู้เรียน 302K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 291 Mila คน
เบต้า
ภาษานาวาโฮ
ผู้เรียน 288K คน
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 285K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 257 χιλ. คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 246 ألف คน
ภาษากวารานี
ผู้เรียน 240K คน
เบต้า
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 23.5万 คน
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 221K คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 209K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 206K คน
เบต้า
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 191 mil คน
เบต้า
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 107 k คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 93,3 E คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 7.83万 คน
ฟักไข่
ภาษาอิตาลี
เสร็จแล้ว 0%
ฟักไข่
ภาษาฝรั่งเศส
เสร็จแล้ว 80%
ฟักไข่
ภาษาสเปน
เสร็จแล้ว 79%
ฟักไข่
ภาษาเยอรมัน
เสร็จแล้ว 86%
ฟักไข่
ภาษาสวีเดน
เสร็จแล้ว 92%
ฟักไข่
ภาษายูเครน
เสร็จแล้ว 90%
ฟักไข่
ภาษาเอสเปรันโต
เสร็จแล้ว 80%
ฟักไข่
ภาษาจีน
เสร็จแล้ว 72%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 15%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 88%
ฟักไข่
จีน (กวางตุ้ง)
เสร็จแล้ว 99%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 27%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 54%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 13%